Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TERVEL.PL

obowiązuje od 15 lutego 2011

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach
Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu
internetowego tervel.pl;

4. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem tervel.pl , za pośrednictwem
którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta
pomiędzy F.H. DIZZY a Klientem, zawierana z wykorzystaniem
serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca
2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego
(Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu dostępnego pod tervel.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną.

2.3. Sklep, działający pod tervel.pl, prowadzony jest przez prowadzony jest przez
Jarosław Sobczyk F.H. DIZZY,

Dane adresowe / kontaktowe:

FIRMA HANDLOWA DIZZY
ŁÓDZKA 27
95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

NIP: 727-188-39-37

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.

2.5. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy oraz obsługą plików cookies dotyczących sesji, lub
b) FireFox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy oraz obsługą plików cookies dotyczących sesji,
c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa F.H DIZZY zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu do osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.tervel.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy,
parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.10. Zdjęcia Towarów umieszczane na stronach internetowych Sklepu są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Zdjęcia i opisy umieszczane przy poszczególnych Towarów pochodzą od F.H DIZZY lub dostarczane są przez producentów Towarów.


 

2.11. Informacja o cenie podawana na stronie tervel.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów rezerwacji lub Zamówienia, do końca realizacji rezerwacji lub Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila, o którym mowa powyżej.

III. Zasady korzystania ze Sklepu

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest rejestracja w Sklepie na poniższych zasadach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,
udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych
osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. F.H DIZZY może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie  dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub
nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez F.H DIZZY za
zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię F.H DIZZY

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może
dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody F.H DIZZY

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, F.H DIZZY podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla F.H DIZZY.
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.tervel.pl, dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie tervel.pl i odpowiednich podstronach.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia;
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
c) wybranej metody płatności;
d) wybranego sposobu dostawy;

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu (o ile akceptacja ta nie nastąpiła przy rejestracji Klienta), podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz kliknięcie na pole „Zamawiam”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi ofertę zawarcia z F.H DIZZY Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z podanym numerem zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Dopuszcza się wysyłkę za granicę w przypadku indywidualnych ustaleń.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub
poprzez odbiór osobisty. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin dostawy wynosi 3 dni robocze licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. W indywidualnych sytuacjach Klient i F.H DIZZY mogą ustalić krótszy termin dostawy.

5.4. Podczas odbioru przesyłki Klient zobowiązany jest sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, Klient zobowiązany jest spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera i Klienta.

5.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) Pobranie (płatność gotówką przy odbiorze)
b) Przelew (zapłata przed wysyłką / odbiorem)

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego, przysługuje –
na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.  Klient taki może wykonać powyższe prawo odstąpienia, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie i wysyłając je w terminie 10 dni i na adres
FIRMA HANDLOWA DIZZY
ŁÓDZKA 27
95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

7.2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta (wykraczających poza uniwersalną ofertę).

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, zwrotowi należy zwrócić w stanie niezmienionym. F.H DIZZY dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie 14 dni. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego (nie później niż w terminie 14 dni od wydania mu Towaru) zwrotu zakupionego towaru na poniższy adres:

FIRMA HANDLOWA DIZZY
ŁÓDZKA 27
95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

NIP: 727-188-39-37

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. F.H DIZZY jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres [email protected]

F.H DIZZY zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do
14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. F.H DIZZY ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. F.H DIZZY podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić F.H DIZZY o
wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres [email protected] lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. F.H DIZZY zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w
terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Przekazanie adresu e-mail do Grupa Allegro Sp. z o.o.

10.1. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep F.H DIZZY oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie F.H DIZZY (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy F.H DIZZY a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy F.H DIZZY a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę F.H DIZZY.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.4. F.H DIZZY zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian
Regulaminu w każdym czasie, o czym Klient zostanie powiadomiony. Zmiany Regulaminu
obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.

 

11.5  Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 listopada 2011 r. (11.11.11)

 

Wyszukiwarka left

Ambasadorzy marki

Darmowa wysyłka

Pobierz katalog